“ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ” PROJESİ AÇILIŞ ETKİNLİĞİ

“ÇOCUKLARLA BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ” PROJESİ AÇILIŞ ETKİNLİĞİ

“Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü” Projesi Açılış Etkinliği Türkiye’deki Çocuk Hakları Ağlarının Güçlendirilmesi Konferansı Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Yalova, Londra, Brüksel ve Beyrut illerinden Proje’nin yararlanıcı ağları ve ortaklarının üyelerinin katılımı ile 26-27 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Konferansın odaklandığı nokta, ağların yaratılması ve işletilmesi, karşılaşılan güçlükler, tanıtım-savunu faaliyetlerinde ağ olarak çalışmanın yararları ve insan haklarının (özellikle çocuk haklarının) ileriye taşınması olmuştur. Konferansa katılan STK’lar ve ağlar için amaçlanan, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenip bunların üzerinde düşünmek, böylece ağların birer parçası olarak çocuklar için ve çocuklarla birlikte bir değişimin gerçekleşmesi adına birlikte daha iyi nasıl çalışılabileceğine ilişkin ortak bir anlayışa ulaşmaktır. Konferansın, uluslararası çocuk hakları ağlarının ve ulusal insan hakları ağlarının katılımıyla, Proje açısından gerekli ortamı oluşturması, katılımcıları kendi durumları, aşılması gereken engeller, ağların çalıştırılmasına ilişkin konular ve bunların etkili ve yaratıcı biçimde nasıl yönetilebileceği gibi konularda düşünmeye yöneltmesi hedeflenmiştir.

Konferansın açılış konuşmaları proje yürütücüsü Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) başkanı Tomris Türmen, AB Delegasyonu Kurumsal Gelişim ve Sivil Toplum Bölüm Başkanı Michael A. Rupp ve proje ortakları UNICEF Türkiye Temsilci Vekili Lieke van de Wiel, SHUDER Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Umut Yanardağ,  Türk PDR-Der Genel Örgütlenme Sekreteri Şakir Canöz, Özge-DER Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Avcılar,  Çocuk Hakları Uluslararası Ağı (CRIN) Birleşmiş Milletler ve Silahlı Çatışma Danışmanı Sabine Saliba Boutruche tarafından yapıldı.

Proje’nin kapsamı, amaçları, kullanılacak olan yöntemler UÇM İnsan Hakları & Çocuk Hakları Program Sorumlusu, Adem Arkadaş – Thibert tarafından aktarıldı.

“TR’de çocuklar düşünülerek yapılmış hiçbir yardım hattı yok! Proje kapsamında çocuklar için yardım hattı kampanyası yapılacak”

“Çocuklarla Güçlüyüz Projesi kapsamında 2016’da Türkiye genelinde 2kampanya başlatılacak Bunun yanında Çocukların Vekili Ol kampanyası devam ediyor”

 Adem Arkadaş – Thibert


Proje kapsamında ortak harekete geçilmesini ve ortak çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla kullanılacak olan Katılımlı Eylem Araştırması / Öğrenme (KEA/Ö) yöntemi üzerine sunum , Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Anlı Ataöv tarafından yapıldı. KEA/Ö yönteminin geçmişte kullanıldığı farklı çalışmalardan örnekler veren Ataöv, Proje kapsamında kullanılacak olan yol haritasını katılımcılarla paylaştı.

“Katılımlı Eylem Araştırması: Anlamlı gelecek bilgisini birlikte üretme yolu ile değişimi gerçekleştirme”

“Katılımlı Eylem Araştırması bilginin süreç içerisinde inşa edilmesini öngörüyor; bu sürecin sistematik olması önemli, her aşamada bilgi üretim hedefi olmalı. Ancak böylelikle eyleme geçmek mümkün olabilir”

Anlı Ataöv


Proje kapsamında kullanılacak olan bir diğer yöntem ise güçlü bir yasal savunuculuk yöntemi olan Stratejik Davalamadır. Stratejik Davalama Kılavuzu çalışmalarına devam eden Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar (ÇAÇAv) adına av. Hilal Çelik’in sunumu ile program devam etmiştir.

“Her dava stratejik dava değil. Temel uygulama aşamaları sıradan davalarla kesişse de stratejik davalar daha çok hukuka aykırılık konularında sistemsel değişiklikler hedefleyen, hukuka aykırılıkları yargı önüne çıkaran bir yöntem”

Hilal Çelik


2009 yılında kurulan çocukların kendi hakları üzerinde çalışmalar yaptığı, UÇM’nin çalışmalarına yön veren ve Proje’nin Yönlendirme Kurulu üyeleri arasında bulunan Çocuk Danışma Grubu adına Ece Aydan Göbüt, Doğukan Aytekin, Berkin Arda Develi, kendi yazdıkları ve Sivil Düşün AB programı desteği ile yürüttükleri “Holokost ve Anne Frank’in Tanıtımı” başlıklı projede edindikleri deneyimi katılımcılarla paylaştı.


Proje ortaklarının talebi üzerine, mülteci çocuklar alanındaki çalışmalarını, STK’lar ile olası çalışma alanlarını konuşmak üzere UNHCR’dan Derya Köksal’ın sunumu ve katılımcılarla soru-cevap bölümü ile program devam etmiştir.

Konferansın ilk günü, Türkiye’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşmeye taraf oluşunun 20. Yılında Türkiye’de çocuk hakları ağları konulu forumda Uluslararası Çocuk Merkezi ‘nden Gülgün Müftü, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nden Türkay Asma, Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı’ndan Nüket Atalay’ın katılımcılarla söyleşisi ile tamamlanmıştır.

Forum konuşmacıları tarafından Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (ÇHS) kabulünden itibaren çocuk politikalarının gelişimi, devlet kurumları tarafından çocuk hakları alanında yapılan ilk çalışmalar, sivil toplum kuruluşlarının ÇHS’nin Türkiye tarafından kabulü sürecinde yaptıkları çalışmalar anlatılmıştır. Bu süreçte Türkiye’deki ilk çocuk hakları ağlarının oluşumuna tanık olunmuştur. 1992 yılının Mart ayında STK’ların katılımı ile düzenlenen Çocuk Hakları ve Eğitim konulu panelin en önemli çıktılarından biri çocuk hakları alanında çalışan STK’ların koalisyona dönüştürülme fikrinin ortaya çıkmasıdır.

“Çocuk Hakları Ağları olmasaydı bu kadar başarıya ulaşamazdık”

Türkay Asma

Forumun devamında, katılımcılar arasından, Adalet Sistemi İçindeki Çocuk Çalışma Ağı Sekretaryası, ÇOÇA, Türk PDR-Der Antalya Şubesi, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı, Çocuğa Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, ÇAÇAv, ÇTCS Gençlik Ağı, IHD Mersin, YÖRET, İzmir Romanlar Derneği, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Ankara Çocuk Koruma Birimi ağ çalışmalarında  karşılaşılan güçlükler, gençlerin ağ ve dernek çalışmalarına katılımı, çalışmaların sürdürülebilirliği, çalışılan konularda ağ içinde dil birliğinin olmaması, çalışmalara gençlerin katılımı konusundaki sorunlar, derneklerin kapasite sorunları, ağ üyeleri ve dernek içi iletişim ve bilgi aktarımının sorunlu olması, ağ üyeleri arasındaki iletişimin eksik olması, çocuk hakları çalışmalarının Ankara ve İstanbul merkezli yürütülmesi ve saha çalışmalarının eksik olması, savunuculuk faaliyetleri konularında gözlemlerini, özeleştirilerini ve deneyimlerini paylaşmış ve tartışmışlardır.

“Ağlar İstanbul ve Ankara ile sınırlı kalmamalı, tüm illere yayılmalı.”


Forumda söz olan ECPAT temsilcisi Türkiye’de karşılaşılan bu sorunları kendilerinin de deneyimlediklerini belirtmiş, ECPAT’ın bu sorunları aşmak için kendilerini yenileme çalışmalarından ve ihtiyacından söz etmiştir. CRIN temsilcisi de ağ olarak çalışmalarında zaman geçtikçe, bazı hedeflere ulaştıkça ve ağın genişlemesi ile yenilenme süreçlerinin ihtiyacından bahsetmiştir.

Konferansın ikinci günü ağ çalışmaları üzerine deneyimlerin paylaşıldığı iki panel ile devam etmiştir. Her iki panelde de konuşmacılara, ağ oluşturma ve çalışmalarındaki deneyimleri üzerinden katılım, ağ yönetimi, ortak hareket etme, ağ üyeleri arasındaki ilişkiler, etik konular üzerinden sorular sorulmuştur.

Sabah yapılan panel Adem Arkadaş – Thibert moderasyonunda Rıza Türmen, AIHM Yargıçlar Birliği, Katlijn DeClerq, ECPAT International, Delphine Moralis, Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğrayan Çocuklar için Avrupa Federasyonu (MCE), Göktan Koçyıldırım, UNICEF Türkiye, Sabine Saliba Boutruche, Çocuk Hakları Uluslararası Ağı (CRIN) katılımı ile gerçekleştirilmiştir.


AİHM ‘de çocuk anlayışı evrimleşiyor. Çocuklar özne olarak kabul ediliyor.”

“Ağ toplantılarımıza katılamayan üyelerimiz için Bülten oluşturmak katılım için önemli”

Rıza Türmen

“Farklı ülkelerdeki çocuk hakları çalışan kuruluşlar Arası bilgiyi paylaşmak için CRIN’i oluşturduk. Bu nedenle ilk çalışmalarımızdan biri CRINmail oluşturmaktı Böylelikle farklı ülkelerdeki kuruluşlar yayımlarını ve kendi ülkelerindeki durumu paylaşabilecekti”

Sabine Saliba Boutruche

“Yıllar içerisinde şartlara uygun olarak ağımızın yapısı değişti yenilendi. Şu anda asıl sorumuz nasıl bir ağ olacağımız değil stratejimizin nasıl olacağı.”

“Sadece bir arada olmuş olmak için ya da birbirimizi sevdiğimiz için ağ oluşturmadık. Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürüyü sonlandırmak için bir araya geldik.”

Katlijn DeClerq

“UNICEF’ten genelde devlet kurumları ile STK’lar arasında bir köprü görevi görmesi bekleniyor ki böyle bir şey de yapıyor. Dünya genelinde hükümetlerin hızla değişen politik gündemleri var ve buna ayak uydurmak, onların gündemine çocuk haklarını sokmak zor olabiliyor. Dolayısıyla, hükümetlerden bağımsız olan kuruluşlarla bunu yapabiliyor olmak önemli.”

“Birlik olmak, ağları desteklemek, birlik olmak neden önemli: çünkü birlikten kuvvet doğar. STK’ların ağ olarak çalışması UNICEF’in desteklediği bir konu.”

Göktan Koçyıldırım

“Kayıp çocuklar söz konusu olduğunda çalışmalarımızda konuştuğumuz etik ile ilgili konulardan birisi de bir çocuğun resmini ne zaman paylaşmamız uygun olur ya da olmaz. Kayıp çocuğun fotoğrafını paylaştığınızda bunun çocuğa gelecekte yansıyacak etkilerini düşünmeniz gerekiyor.”

Delphine Moralis

Öğleden sonra yapılan panel Cengiz Çiftçi, Sivil Düşün moderasyonunda, Şahin Antakyalıoğlu, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS), Sinem Bayraktar, Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı (ÇKŞÖOA), Neslihan Aktosun, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv), Ömer Atalar, Denge Denetleme Ağı, Şeyda Sever, Denge Denetleme Ağı, Hüsnü Öndül, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Sinem Mısırlıoğlu, Kadın Koalisyonu, Umut Güner,  Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu & Stratejik Davalama Ağı katılımı ile gerçekleştirilmiştir.


“LGBT hareketi klasik sivil toplum örgütlerinden farklı bir örgütlenmeye sahip o nedenle ağ platform yağısı bizi biraz zorluyor. Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu çok daha esnek bir yapıda inşa edildi. İnsanların kendi ihtiyaçlarını destekleyebilecekleri ve ihtiyaçlarını talep edebilecekleri bir yatay ilişki özelliği taşıyoruz.”

Umut Güner

10 yıldır her üyesinin kapasitesini, uzlaşma ve karşılıklı saygı, ortak hareket etmeyi öğrendik

Hüsnü Öndül

“Yaptığımız çalışmalarda 266 üyemizin söz söyleme hakkını sağlıyoruz”

Ömer Atalar

 

“Çocuk ve gençlik katılımını sağlamak aynı zamanda ağ ivme kazandırması açısından da önemli”

“Öz kaynaklarla çalışmak ve gönüllüğe teşvik etmek lazım” 

Şahin Antakyalıoğlu

 

“Kadın Koalisyonu katılımı sadece dahil olmak üzerinden tanımlamadı. Katılımı söz sahibi olmak olarak tanımlandı”

Sinem Mısırlıoğlu


Toplantı sonunda katılımcılardan, fiziki şartlar, içerik ve organizasyonla ilgili olumlu geri dönüşler alınmıştır.

Konferans, STK ve ağların güçlü ve zayıf yanlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları, uluslararası katılımcılarla görüş alışverişinde bulunabildikleri bir ortam oluşturmuştur.

Bunun yanında katılımcılar, proje kapsamında kullanılacak olan Katılımlı Eylem Araştırması / Öğrenme ve Stratejik Davalama yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir, çalışmaların birbirleri ile ilişkilendirilmesine olanak tanınmıştır.

Projenin çıktıları arasında yer alacak olan Etik Davranış Kuralları ve Ağlar için Yönetim Kılavuzu’nun hazırlanmasında, bu konferans oturumlarında ve panellerde paylaşılan bilgi ve deneyimler kullanılacaktır.

Projenin diğer çıktıları arasında Ağlar ve STK’lar için Katılımlı Eylem Araştırması / Öğrenme Kılavuzu, Çocuk Hakları Ağları İçin İyi Uygulamalar Kitabı, Şiddet ve Katılım Odağında Çocukların Durumu Raporu, Çocuk Hakları Bilgi Notları, Avukatlar ve STK’lar için Çocuk Hakları Stratejik Davalama Kılavuzu, Çocuklarla Etik Çalışma Kılavuzu, STK’ların Yönetimine Çocuk Katılımını Sağlamak için Kılavuz, Hibe Kılavuzu bulunmaktadır.